W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 10 września została zawarta z wykonawcą pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku około 200 m” w miejscowości Zagacie, zgłoszonego przez sołectwo Zagacie realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zagacie

Zagacie

Zagacie