DMS-LO.731.2.5.2024

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

09.03.2024 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 09.03.2024 r. do godz. 24.00 dnia 09.03.2024 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Prognozowana jakość powietrza w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji

automatycznych oraz sytuacji meteorologicznej

Dzień 09.03.2024 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 09.03.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Łódź - rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/ul. Bandurskiego, Kutno - centrum miasta (teren zwartej zabudowy), część południowo-zachodnia, Zgierz – obszar zabudowany, centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowo-zachodnia, Radomsko – obszar zabudowany, centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 09.03.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 141 tys. osób.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

- ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce,

- ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni (w przypadku przebywania na zewnątrz zalecane noszenie masek ochronnych),

- unikanie przewietrzania pomieszczeń,

- ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz,

- stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w środki ochrony dróg oddechowych oraz środki lecznicze,

- śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ WRAZ Z ZAKRESEM STOSOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

  • korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie,

  • korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

  • stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,

  • stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,

  • zabezpiecz miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,

  • stosuj w paleniskach wielopaliwowych paliwo powodujące jak najmniejszą emisję do powietrza,

  • śledź prognozy poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronach internetowych Inspekcji Ochrony Środowiska oraz komunikaty i ostrzeżenia z tym związane.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

09.03.2024 r. godz. 08.30

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r., poz. 845)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3/overruns/0