logotypy


 

Projekt pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)” ma na celu kompleksową odnowę przestrzenną, rewitalizację i modernizację oraz adaptację na cele kulturalne historycznego centrum, poprawę atrakcyjności terenu wokół zbiorników wodnych poprzez działanie mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz rozwój społeczeństwa informatycznego.

Na realizację wyżej wymienionego projektu składają się dwa etapy:

1. Etap I, który obejmował:
- przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko (czytaj więcej...);
- zakup i montaż zjeżdżalni wodnej oraz zakup i montaż systemu do filtracji – fontanny pływającej (czytaj więcej...);
- budowę boiska do piłki nożnej (czytaj więcej...);

2. Etap II, który obejmował:
- przebudowę ulicy Spółdzielczej (czytaj więcej...);
- przebudowę ulicy Warszawskiej (czytaj więcej...);
- przebudowę ulicy Rynek (czytaj więcej...);
- remont – wymianę oświetlenia ulicznego (czytaj więcej...);
- stworzenie sali komputerowej ogólnodostępnej poprzez zakup czterech komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem pochodnym wraz z dostępem do Internetu (czytaj więcej...);
- opracowanie strony internetowej i wydruk folderu (czytaj więcej...);
- nasadzanie roślin (czytaj więcej...).

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 616.830,23 zł, w tym:

Etap I: 406.541,27 zł
Etap II: 210.288,96 zł

„Inwestycja w zrównoważone rybołówstwo”

 


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie „Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa