Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadania:

  1. „Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz” w kwocie 1.000.000,00 PLN

Przedmiotem inwestycji jest zakup sprzętu specjalistycznego służącego realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Przedbórz.

Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz

  1. „Modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Przedbórz” w kwocie 6.500.000,00 PLN

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja wybranych dróg na terenie miasta i gminy

Przedbórz. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji elementów nawierzchni w istniejącym pasie drogowym. Wymienione prace zostaną wykonane na odcinkach dróg gminnych w zakresie koniecznym do zachowania ich prawidłowego stanu w zależności od stanu istniejącej nawierzchni.

  1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz” w kwocie 1.000.000,00 PLN

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie

miasta i gminy Przedbórz poprzez budowę elementów małej architektury – placów zabaw.