Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadania:

 1. „Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz” w kwocie 1.000.000,00 PLN

Przedmiotem inwestycji jest zakup sprzętu specjalistycznego służącego realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Przedbórz.

Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz

 1. „Modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Przedbórz”

  Część I obejmuje:

  a) Przebudowę drogi gminnej nr 112464E w miejscowości Wola Przedborska

  b) remont drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska.

  Część II obejmuje:

  a) remont ul. Cegielnianej w Przedborzu

  b) remont drogi gminnej nr 112931E ul. Wierzbowskiej w Przedborzu

  c) remont drogi gminnej nr 112909E ul. Klonowej w Przedborzu

  d) remont drogi gminnej nr 112937E ul. Spacerowa w Przedborzu

  e) remont drogi gminnej w miejscowości Grobla

  f) remont drogi gminnej Nr 112462E w miejscowości Przyłanki Ludwików.

  Część III obejmuje:

  a) budowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna

  b) przebudowę drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu.

  Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 297 354,00 zł.

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

 

 1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz” w kwocie 1.000.000,00 PLN

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie

miasta i gminy Przedbórz poprzez budowę elementów małej architektury – placów zabaw.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR

tablica informacyjna

tablica informacyjna

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz”.

Przedmiotem inwestycji był „Remont drogi gminnej nr 112472E gr. woj. świętokrzyskiego – Reczków do dr. pow. Nr 3921E (odcinek Zuzowy – Reczków)” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz – Polski Ład”

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu: 2.500.000,00 zł

Na przedmiotowe zadanie Gmina Przedbórz uzyskała również dofinansowanie w wysokości 582 000,00 zł z Lasów Państwowych na podstawie umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

 

Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór”.

W ramach zadania planuje się modernizację dróg gminnych o długości około 10 km. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić mechanicznie, następnie należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz normatywne warstwy konstrukcyjne. Istniejące pobocza należy ściąć i wykonać je z kruszywa łamanego. Planuje się naprawę przepustów pod drogą. Modernizacja przedmiotowej drogi przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej zarówno mieszkańców gminy jak też potencjalnych przedsiębiorców. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć dostępność lokalnego rynku zbytu zarówno kupującym jak i osobom i podmiotom produkującym żywność oraz płody rolne, gdyż umożliwi bezpośredni dojazd do miast.

Wartość inwestycji: 3.865.322,72 zł

Kwota dofinansowania: 3.672.056,58 zł

tablica

Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche”.

W ramach zadania planuje się rozbudowę sieci wodociągowej oraz montaż hydrantów PPOŻ,
a także modernizację dróg gminnych relacji Góry Mokre-Góry Suche. Głównym celem inwestycji będzie zapewnienie bieżącej wody mieszkańcom. Dzięki inwestycji powstanie około 1 km sieci wodociągowej. Z uwagi na powstającą nową zabudowę konieczne jest rozbudowanie sieci celem zapewnienia przez Gminę zaopatrzenia mieszkańców w bieżącą wodę.

W ramach modernizacji dróg planuje się wykonać następujące prace: istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić mechanicznie, następnie należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz należy wykonać normatywne warstwy konstrukcyjne, pobocza należy ściąć, następnie wykonać je z kruszywa łamanego. Przeprowadzona inwestycja w zakresie modernizacji drogi zapewni ułatwiony dojazd do sąsiednich miejscowości, w szczególności dojazd do: szkół, pracy, Urzędu Miejskiego, Urzędu Pocztowego, Kościoła, sklepów, Ośrodka Zdrowia.

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche

 

Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ulic na terenie miasta Przedborza. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni wraz z modernizacją konstrukcji chodników/utwardzeń oraz zjazdów. Zadanie obejmuje też wykonanie poboczy. W ramach zadania planuje się  budować/wymienić krawężniki oraz obrzeża. Wymienione prace zostaną wykonane na poszczególnych odcinkach w zakresie koniecznym do zachowania prawidłowego stanu dróg w zależności od stanu istniejącej nawierzchni. Poprawa komunikacji na terenie Przedborza poprzez modernizację ulic stanowi główny, bezpośredni cel inwestycji.

 

Kwota dofinansowania: 3.800.000,00 zł

Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza