polski ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy

Przedbórz w zakresie:

- demontażu istniejącego oświetlenia, -

zakupu i montażu opraw LED.

Realizacja zadania jest związana z koniecznością modernizacji oświetlenia drogowego na skutek jego wyeksploatowania. W ramach realizacji inwestycji obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostanie zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Celem inwestycji jest

poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego.

Wartość inwestycji 719.550,00 zł

Kwota dofinansowania 647.595,00 zł

tablica informacyjna

Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

Gmina Przedbórz informuje, że otrzymała Promesę Inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zawarła umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”. Całkowita wartość zadania to 413.027,19 zł, kwota dofinansowania wynosi 392.375,83 zł.

W ramach zadania planuje się budowę drogi gminnej o długości ok. 0,75 km. W zakres robót wchodzą następujące prace:

  • korytowanie jezdni,

  • wykonanie podbudowy jako warstwy wzmacniająco-wyrównawczej z kruszywa,

  • wykonanie normatywnych warstw konstrukcyjnych,

  • wykonanie obustronnych poboczy.

W celu poprawy warunków wymijania się pojazdów projektuje się zjazd, który jednocześnie będzie pełnił funkcję mijanki oraz planuje się wykonanie jednostronnego rowu odparowującego.

tablica

 

Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

Gmina Przedbórz informuje, że otrzymała Promesę Inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zawarła umowę na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)”. Całkowita wartość zadania to 1.774.244,56 zł, kwota promesy wynosi 1.615.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi gminnej o długości około 5 km. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić mechanicznie, następnie należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz warstwy konstrukcyjne. Istniejące pobocza należy ściąć i wykonać je z kruszywa łamanego. Istniejące oznakowanie drogowe zostanie wymienione.

tablica

Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

Gmina Przedbórz informuje, że otrzymała Promesę Inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zawarła umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”. Całkowita wartość zadania to 1.344.966,01 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.152.055,50 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych na terenie miasta Przedbórz - ul. Klonowa, Modrzewiowa i Brzozowa. Zakres robót polegać będzie na korytowaniu jezdni i wykonaniu normatywnych warstw konstrukcyjnych, wykonaniu chodnika jednostronnego przy ul. Brzozowej, a na pozostałych ulicach ciąg pieszo-rowerowy.

tablica