PROJEKT PN.:
„PRZEDBÓRZ ZAPRASZA – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE NAD ZALEWEM”
NR UDA-RPLD.06.02.01-10-0078/16-00


jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt polega na realizacji inwestycji zagospodarowania turystycznego terenu zalewu w Przedborzu, obejmującej budowę wału wydzielającego akwen rekreacyjny, budowę platformy wędkarskiej i zjeżdżalni wodnej. Ponadto, Projekt przewiduje uatrakcyjnienie zalewu poprzez oznakowanie obszaru tablicami turystycznymi i przyrodniczymi, przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną, a także utworzenie strefy animacji czasu wolnego i rekreacji.

Głównym celem Projektu jest rozwój turystyki i gospodarki turystycznej
w gminie Przedbórz poprzez wsparcie działań inwestycyjnych nad zalewem. Celami pośrednimi są: wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego dla rozwoju gospodarki turystycznej, poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej nad zalewem – budowa zjeżdżalni i budowa wału wydzielającego zbiornik rekreacyjny, poprawa stanu zagospodarowania turystycznego, wprowadzenie nowych atrakcji nad zalewem, podniesienie standardu technicznego oraz wyposażenia obszaru poprzez uporządkowanie przestrzeni, promocja aktywności ruchowej, poszerzenie oferty turystycznej, promocja aktywnego trybu życia poprzez uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Projekt poprzez swoje działania przyczyni się do realizacji polityki ochrony środowiska, zwiększenia atrakcyjności kąpieliska i ożywienia gospodarczego Przedborza.

Gmina Przedbórz uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację powyższego Projektu w łącznej kwocie 457 391,79 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy). Zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0078/16-00, całkowita wartość Projektu wynosi 760 259,34 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze), jednakże wartość ta może ulec zmianie w wyniku wyboru Wykonawcy inwestycji.