Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy

 


Podstawa prawna


- art. 18 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 ze zmianami),

§12 pkt 1, §14, §15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 159 poz. 1664),

- §1, §2 rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz.U. Nr 232 poz. 2331).

 


 Wymagane dokumenty


1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy,

2. załączniki:
- kserokopia licencji,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
- cennik,
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 


Druki do pobrania


- Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy.

 

 


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski 
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29

- drogą elektroniczną:
więcej...

 


Wymagane opłaty


Opłata administracyjna: 
- za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
do 1 roku 100,00 zł
do 2 lat 150,00 zł
do 3 lat 200,00 zł
do 4 lat 250,00 zł
do 5 lat 300,00 zł
- za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu):
o 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

Uwaga:
w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi się opłatę:
- za wydanie zezwolenia
o 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
- za wydanie wypisu z zezwolenia
o 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
- za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu:
o 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

Opłata za sporządzenie analizy sytuacji rynkowej, poprzedzającej wydanie zezwolenia, na linie o długości do 100 km:
- 3,50 zł za każde 1.000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 100 zł za daną linię komunikacyjną w przypadku wydania nowego zezwolenia,
- 1,50 zł za każde 1.000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 100 zł za daną linię komunikacyjną w przypadku zmiany zezwolenia,

  


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środwiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13 
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku.

 


Termin rozpatrzenia sprawy


Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

 


Tryb odwoławczy


Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Uwagi 


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.