Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna:

- art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)

Ogólne informacje:

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W rejestrze zamieszcza się:

1)            firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)            numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)            określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

4)            numer rejestrowy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1)            firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)            numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)            określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).".

Oświadczenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać także:

1)            firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)            oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)            podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 


Sposób i miejsce składania dokumentów:

- osobiście:

Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego, 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29

od poniedziałku środy w godz. Od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00 w godzinach od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz,

ul. Mostowa 29

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z załącznikami.

Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.


Wymagane opłaty:

Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy:

  • część I, ust. 36, pkt 9a - wysokość opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej wynosi 50,00 zł;
  • część I, ust. 37 - wysokość opłaty skarbowej za dokonanie zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia zakresu działalności wynosi 25 zł;
  • część II, ust. 21 - wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wynosi 17,00 zł;
  • część IV – wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oaz jego odpisu, wypisu lub kopii pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł.

Wpłat można dokonać:

- na konto: Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu nr rachunku:
66 8988 0001 0000 0012 2874 0001;

- w Kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów

- osobiście:

Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,

Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,

pokój nr 7 (Ratusz Miejski),

tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13

od poniedziałku środy w godz. Od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00 w godzinach od 7.30 do 15.30

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Tryb odwoławczy:

Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia, od którego nie służy odwołanie.

W przypadku odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, w przypadkach określonych w przepisach, od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.


Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

W przypadku wydania decyzji, o której mowa wyżej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem ( wykreślenie w drodze decyzji)

3) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykreślenie w drodze decyzji).


Ponowny wpis do rejestru

Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Druki do pobrania:

1.   wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2.   wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.