Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym

do celów rentowo-emerytalnych

 

 


Podstawa prawna:


art. 217 – 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 


Wymagane dokumenty


  1. wniosek zainteresowanego o potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym do celów rentowo – emerytalnych;

  2. do wglądu:

- dokumenty na podstawie których ustalono datę rozpoczęcia i zakończenia pracy w gospodarstwie rolnym (dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwa pracy),

- zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia i posiadania przez rodziców lub teściów gospodarstwa rolnego.

 

Praca w gospodarstwie rolnym może być udowodniona zeznaniami dwoch świadków zamieszkujacych w tym czasie na terenie, gdie było położone gospodarstwo rolne. Świadkowie winni legitymować się dowodami osobistymi oraz dokumentem (np. legitymacja emeryta - rencisty, odcinek renty/emerytury, decyzja ZUS lub KRUS) z numerem świadczenia rentowo – emerytalnego, w sytuacji pobierania tego rodzaju świadczenia lub dokunemtem potwierdzajacym aktualne miejsce zatrudnienia.

 


Druki do pobrania


wniosek zainteresowanego o potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym do celów rentowo – emerytalnych;

 


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 


Wymagane opłaty


nie podlega opłacie skarbowej

 


Sposób i miejsce odbioru dokumentów

- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

 

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 


Termin rozpatrzenia sprawy

 


- do 7 dni od dnia złożenia wniosku,
- miesiąc w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

 


Tryb odwoławczy


Na postanowienie o odmowie poświadczenia oświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.