Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 


Podstawa prawna:


art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),

 


Wymagane dokumenty


• wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Załączniki:
1. zaświadczenie o niekaralności,
2. wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),
3. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
4. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
5. oświadczenie o posiadanych kadrach,
6. decyzja powiatowego lekarza weterynarii nadająca weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeniu chorób zakażnych zwierząt,
7. oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii do użytku w transporcie zwierząt,
8. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,
9. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel,
10. oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, w przypadku gdy przedsięciorca ubiegajacy się o zezwolenie  zamierza przewozić zwoki zwierzęce lub ich części,
11. dokumenty potwierdzające posiadanie pomieszczeń, urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności,
12. tytuł prawny władania nieruchomością (stosowny dokument lub umowa).


Druki do pobrania


wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29
- drogą elektroniczną:
więcej...

 


Wymagane opłaty


opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia

 

Wpłat można dokonać:
- na konto:
Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
nr r-ku: 66898800010000001228740001

- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru


Termin rozpatrzenia sprawy


- 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów,
- 2 miesiące w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.


Tryb odwoławczy


Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi


Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorob zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),
• Uchwała nr XLIX/299/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 393, poz. 3498),

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.