Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 


Podstawa prawna:


art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),


Wymagane dokumenty


1.    wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2.    dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Załączniki:
1.    zaświadczenie o niekaralności,
2.    wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),
3.    zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
4.    oświadczenie o posiadanych kadrach,
5.    umowa na odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujacy sie unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,
6.    umowa  z lekarzem weterynarii na świadczenie usług weterynaryjnych,
7.    tytuł prawny władania nieruchomością (stosowny dokument lub umowa).


Druki do pobrania


wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (doc)

wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (pdf)


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29
- drogą elektroniczną:
więcej...


Wymagane opłaty


opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia
Wpłat można dokonać:
- na konto:
Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
nr r-ku: 66898800010000001228740001

- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru


Termin rozpatrzenia sprawy


- 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów,
- 2 miesiące w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi


Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdonmych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753)
• Uchwała nr XLIX/299/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 393, poz. 3498),

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne winno zawierać klauzulę następującej treści:  "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.