Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia


Podstawa prawna


- art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 789 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).


Wymagane dokumenty


1.    wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
2.    dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
3.    załączniki (np. wyniki analiz ścieków, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wyniki pomiarów wielkości emisji pyłów lub gazów do powietrza)


Druki do pobrania


wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

 


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29
- drogą elektroniczną:

więcej...

 


Wymagane opłaty


opłata skarbowa -120 zł za przyjęcie zgłoszenia

Wpłat można dokonać:
- na konto:
Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
nr r-ku: 66898800010000001228740001
- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Obowiązek zapłaty opłaty skargowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenie.

 


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru


Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni

 


Tryb odwoławczy


W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia i wniesienia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Uwagi


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.